ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fepatex Nederland B.V., gevestigd te Kaatsheuvel, ingeschreven in het Kamer v Koophandel onder nr.17283755.

Definities
1. "(Af)Levering" is het door of namens Fepatex Nederland B.V. feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de Koper of aan een door de Koper aangewezen derde.
2. "Algemene (verkoop)Voorwaarden" en/of "Voorwaarden" zijn de onderhavige bepalingen.
3. De "Koper" is degene die met Fepatex Nederland B.V.. contracteert c.q. beoogt te contracteren.
4. Een "Offerte" is ieder mondeling of schriftelijk aanbod van Fepatex Nederland B.V. een overeenkomst met haar te sluiten.
5. "Zaken" zijn alle stoffelijke objecten waarop de overeenkomst betrekking heeft en/of in voorkomende gevallen de door Fepatex Nederland B.V. te verrichten werkzaamheden, goederen of diensten.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene (verkoop)Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van Fepatex Nederland B.V. en alle met Fepatex Nederland B.V. gesloten overeenkomsten.
2. Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Algemene (verkoop) Voorwaarden zijn niet rechtsgeldig, tenzij zij op schrift zijn gesteld en namens de directie van Fepatex Nederland B.V. voor akkoord zijn ondertekend.
3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden inkoopvoorwaarden van de Koper slechts voor zover zij niet in strijd zijn met deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing wanneer getwijfeld wordt of er sprake is van strijd met de inkoopvoorwaarden van de Koper.

Artikel 2 Offertes / Totstandkoming van overeenkomsten
1. Offertes van Fepatex Nederland B.V. zijn vrijblijvend en kunnen altijd door Fepatex Nederland B.V. worden herroepen, ook wanneer de Offertes een termijn voor aanvaarding bevatten.
2. De Koper kan de Offerte uitsluitend schriftelijk aanvaarden. De Koper dient de door Fepatex Nederland B.V. gezonden bevestiging van de bestelling, order of offerte voor akkoord te tekenen en binnen 8 dagen na datum verzending aan Fepatex Nederland B.V. terug te sturen.
3. Bij overschrijding van deze termijn van 8 dagen staat het Fepatex Nederland B.V. alsnog vrij de schriftelijke bevestiging te aanvaarden en te bepalen dat een overeenkomst met de Koper tot stand is gekomen.

Artikel 3 Prijzen
1. De door Fepatex Nederland B.V. gebruikte prijzen zijn gebaseerd op prijsbepalende factoren die tijdens de onderhandelingen en/of het uitbrengen van de offerte of prijslijsten bekend waren. Hierbij kan worden gedacht aan ruw materiaal prijzen, inkoopprijzen leveranciers Fepatex Nederland B.V. , in- en uitvoerrechten en andere soortgelijke heffingen, vrachttarieven, verzekeringspremies, heffingen, belastingen en andere overheidslasten.
2. Als één of meer van deze prijsbepalende factoren wijzigt voordat de Aflevering plaats vindt, heeft Fepatex Nederland B.V. het recht om de prijzen redelijkerwijs aan te passen.
3. Bij elke overeenkomst, waaronder begrepen levering op aanvoer, zal wijziging van de koersen in één of meer valuta’s waarop de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst is gebaseerd, Fepatex Nederland B.V.het recht geven de prijs aan te passen of de Offerte te herroepen dan wel de overeenkomst te ontbinden.
4. Fepatex Nederland B.V. heeft het recht de prijzen onmiddellijk aan te passen na een verandering in de wettelijke prijsbepalende factoren.

Artikel 4 Risico
1. Als Fepatex Nederland B.V. schriftelijk heeft bevestigd dat Zaken DDP (delivery duty paid), inclusief rechten worden geleverd, dan reizen deze Zaken voor rekening en risico van Fepatex Nederland B.V. Artikel 7 lid 1 van deze Voorwaarden blijft onverkort van toepassing. Daarbij komt het risico van geweld, waaronder terreur en natuurgeweld steeds voor rekening van de Koper. Indien andere levercondities van toepassing worden verklaard, dient dit uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Wanneer zaken op grond van de overeengekomen levercondities voor rekening en risico van de Koper reizen, dan is de Koper verplicht zich voor dit risico te verzekeren.
2. Als Fepatex Nederland B.V.het vervoer regelt, zijn de leden 1 & 2 van dit artikel onverkort van toepassing.

Artikel 5 Aflevering / Levertijden
1. Wanneer in Offertes of bevestigingen levertijden zijn opgenomen of overeengekomen, zijn dit geen fatale termijnen voor Fepatex Nederland B.V. Levertijden dienen slechts als indicatie en kunnen daarom niet worden gegarandeerd door Fepatex Nederland B.V..
2. Bij overschrijding van de levertijd, moet de Koper Fepatex Nederland B.V. schriftelijk in gebreke stellen en daarbij tegelijkertijd Fepatex Nederland B.V. een redelijke termijn voor de nakoming geven.
3. Overschrijding van de levertijd verplicht Fepatex Nederland B.V. niet tot enige vergoeding van schade geleden door de Koper en/of een derde. Overschrijding van de levertijd geeft de Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden of haar verplichtingen uit deze of een andere overeenkomst niet na te komen of op te schorten.
4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Fepatex Nederland B.V. is overeengekomen, heeft Fepatex Nederland B.V. het recht een order in haar geheel dan wel, na het opeenvolgend beschikbaar komen van de Zaken, in gedeelten te leveren. Als Fepatex Nederland B.V. de Koper voor iedere deellevering afzonderlijk factureert, is de Koper verplicht de afzonderlijke facturen te betalen in overeenstemming met artikel 11. 5. De Koper is altijd verplicht de geleverde Zaken in ontvangst te nemen en direct te lossen. Als Zaken niet binnen 3 uur na aflevering in ontvangst worden genomen, worden zij opgeslagen op de plaats die daarvoor in de overeenkomst, wet of naar algemeen gebruik is aangewezen. Opslag door Fepatex Nederland B.V. is voor rekening en risico van Koper.

Artikel 6 Hoeveelheid
1. Als Fepatex Nederland B.V. in Offertes of bevestigingen het woord "aantal” of “hoeveelheid” gebruikt, mag de afgeleverde hoeveelheid maximaal 20% afwijken van de in de Offerte of bevestiging opgegeven hoeveelheid.
2. De Koper verplicht zich om voor het teveel geleverde bij te betalen conform de afgesproken factuurprijs.

Artikel 7 Kwaliteit en bewerking
1. Fepatex Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering van Zaken vanaf het moment dat deze haar magazijn of het magazijn van een derde, of enige andere opslag- of afvoerplaats verlaten.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn bewerkingen van de Zaak, zoals zagen,boren, verven, (na) behandelingen, drogen of andere vormen van bewerkingen voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 8 Klachten
1. De Koper dient de geleverde Zaken op aantal te controleren. De op de vrachtbrief, afleveringsbon of ander gewaarmerkt document vermelde hoeveelheden c.q. stuks gelden als juist, tenzij manco’s onmiddellijk door de Koper op het ontvangstbewijs zijn vermeld. De Koper is vervolgens verplicht de manco's binnen 8 dagen na constatering per aangetekende brief, fax of e-mail aan Fepatex Nederland B.V. te melden tezamen met een gedetailleerd overzicht van de betreffende manco’s. Bij melding per fax of e-mail dient de Koper een ontvangstbevestiging respectievelijk een leesbevestiging te bewaren. 2. Klachten over de kwaliteit en/of afwijkingen van de geleverde Zaak dienen uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering van de Zaak door de Koper aan Fepatex Nederland B.V. te worden gemeld per aangetekende brief, fax, of e-mail.
3. De Koper stelt Fepatex Nederland B.V. in de gelegenheid de Zaken na Aflevering te inspecteren, om te kunnen vaststellen of de klachten al dan niet gegrond zijn. De Koper kan niet meer klagen over de kwaliteit en/of afwijkingen van de geleverde Zaken na gehele of gedeeltelijke verwerking van de Zaken. 4. Wanneer de bewuste Zaken zich niet in het magazijn van Fepatex Nederland B.V. bevinden, dienen zij door de Koper voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. In dat geval rust op de Koper de verplichting om voor de zaken zorg te dragen. Tevens dient de Koper zich adequaat te verzekeren tegen de gebruikelijke risico's.
5. Een klacht geeft de Koper niet het recht om betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten.
6. De Koper wordt geacht de zaak in goede staat te hebben aanvaard, tenzij hij zich conform dit artikel beklaagt.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Fepatex Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade, die het gevolg is van het niet, of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren door Fepatex Nederland B.V..
2. Fepatex Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade die aan personen en/of zaken door opzet en/of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten wordt toegebracht.
3. De Koper vrijwaart Fepatex Nederland B.V. voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van de in lid 1 & 2 genoemde schadeposten.
4. Wanneer tekortkomingen naar de aard van de prestatie voor rekening van Fepatex Nederland B.V. komen, heeft Fepatex Nederland B.V. de keuze uit de volgende alternatieven: a. Fepatex Nederland B.V. vervangt de ondeugdelijke Zaak nadat de Koper deze aan haar heeft teruggezonden, of; b. Fepatex Nederland B.V. vergoedt de schade tot ten hoogste de factuurwaarde van de ondeugdelijke Zaak. Fepatex Nederland B.V. is niet verplicht tot het repareren van de geleverde Zaak.
5. Geringe afwijkingen in maat en/of dikte en een gering kleurverschil hebben niet tot gevolg dat Fepatex Nederland B.V. haar verplichtingen niet behoorlijk is nagekomen.
6. De Koper is verplicht Fepatex Nederland B.V. in de gelegenheid te stellen haar verplichtingen op grond van de overeenkomst na te komen en dient hiertoe de nodige medewerking te verlenen.

Artikel 10 Annulering/opschorting
1. Bij tekortkomingen van Fepatex Nederland B.V. welke haar niet kunnen worden toegerekend, waaronder het geval dat Fepatex Nederland B.V. niet kan leveren omdat haar toeleveranciers haar daartoe niet in staat stellen, zal de leveringsplicht worden opgeschort voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is.
2. Wanneer de levertijd naar verwachting van Fepatex Nederland B.V. wordt verlengd met meer dan 3 maanden, of wanneer nakoming alsnog geheel onmogelijk blijkt, dan heeft Fepatex Nederland B.V. het recht de overeenkomst voor het niet uitgevoerde deel te annuleren. Fepatex Nederland B.V. is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Bij gedeeltelijke nakoming door Fepatex Nederland B.V., is de Koper verplicht het evenredige gedeelte van de overeengekomen totaalprijs te voldoen.
3. Bij iedere tekortkoming van de Koper heeft Fepatex Nederland B.V. het recht al haar bestaande verplichtingen ten opzichte van de Koper met onmiddellijke ingang op te schorten totdat de Koper aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
4. Fepatex Nederland B.V. heeft het recht alvorens van haar kant na te komen volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de Koper te verlangen wanneer naar het oordeel van Fepatex Nederland B.V. aannemelijk is dat de Koper zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

Artikel 11 Betaling
1. Tenzij de Koper binnen de in lid 3 van dit artikel bepaalde termijn betaalt, kan de factuur worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2% op het totale factuurbedrag.
2. Wissel- en bankkosten en andere kosten die betrekking hebben op de betaling van de factuur komen voor rekening van de Koper.
3. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Wanneer binnen deze termijn geen betaling heeft plaatsgevonden is de Koper onmiddellijk in verzuim. De Koper is, afgezien van de in lid 1 genoemde kredietbeperkingstoeslag, een rentevergoeding verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte daarvan dat de Koper met betaling in gebreke blijft.
4. Afwijkende betalingstermijnen gelden alleen indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Fepatex Nederland B.V. zijn overeengekomen.
5. De Koper kan bij betaling geen korting op het factuurbedrag in mindering brengen. Tevens is de Koper niet bevoegd om een al dan niet opeisbare korting van zijn kant te verrekenen met een factuur van Fepatex Nederland B.V..
6. De Koper is gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die Fepatex Nederland B.V. heeft moeten maken als gevolg van het feit dat de Koper in gebreke is gebleven zijn verplichtingen tijdig en/of behoorlijk na te komen.
7. Bij niet tijdige betaling is de door de Koper verschuldigde vergoeding van de buitengerechtelijke kosten tenminste gelijk aan 15% van het door de Koper verschuldigde bedrag (bestaande uit de hoofdsom, kredietbeperkingstoeslag en vertragingsrente)
8. Indien een rechter of een arbiter/bindend-adviseur de Koper een kostenveroordeling oplegt die lager is dan de werkelijke (buiten)gerechtelijke kosten, dient de Koper het verschil alsnog aan Fepatex Nederland B.V. te voldoen op eerste verzoek van Fepatex Nederland B.V. daartoe.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de door Fepatex Nederland B.V. geleverde Zaak gaat pas op de Koper over als hij alles heeft voldaan wat Fepatex Nederland B.V. op grond van de overeenkomsten met de Koper en de in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.
2. Wanneer sprake is van zaaksvorming doordat de Koper de ontvangen zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, be- of verwerkt, wordt Fepatex Nederland B.V. automatisch eigenaar van deze zaken. De Koper houdt in alle gevallen de zaken automatisch voor Fepatex Nederland B.V. totdat de eigendom conform lid 1 op hem overgaat.
3. Mocht Fepatex Nederland B.V. ondanks het bepaalde in lid 2 de eigendom toch verliezen, dan verleent de Koper op verzoek van Fepatex Nederland B.V. alle vereiste medewerking die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht op de betreffende Zaken ten behoeve van Fepatex Nederland B.V..
4. De Koper is, ondanks het bepaalde in het eerste lid, bevoegd Zaken die hij van Fepatex Nederland B.V. heeft ontvangen te verkopen en/of door te leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Als voorwaarde geldt hierbij echter steeds dat de Koper zijn kopende wederpartij ruim voor de totstandkoming van enige koopovereenkomst schriftelijk in kennis stelt van het eigendomsvoorbehoud van Fepatex Nederland B.V.
5. Fepatex Nederland B.V. heeft altijd het recht aan de Koper de voorwaarde te stellen dat hij de Zaken pas verkoopt en (af)levert na vestiging van een bezitloos pandrecht ten behoeve van Fepatex Nederland B.V..
6. De in lid 4 genoemde bevoegdheid van de Koper vervalt wanneer de Koper nalatig is in de juiste en/of tijdige nakoming van zijn verplichtingen tegenover Fepatex Nederland B.V.. Deze bevoegdheid herleeft, met terugwerkende kracht, wanneer de Koper zijn achterstallige verplichtingen alsnog nakomt. 7. Zolang de eigendom van de geleverde Zaken niet op de Koper is overgegaan, is de Koper niet bevoegd die Zaken op enige wijze te bewaren en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven.

Artikel 13 Verpanding / Cessie
Tot meerdere zekerheid voor de volledige betaling van haar vorderingen op de Koper is de Koper op verzoek van Fepatex Nederland B.V. verplicht mee te werken aan de (op verzoek van Fepatex Nederland B.V.: openbare) verpanding en/of cessie van alle vorderingen die de Koper bezit of op enig moment zal bezitten.

Artikel 14 Slotbepalingen
1. Het Nederlandse recht is van toepassing op alle geschillen, inclusief kort gedingen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze Algemene (verkoop)Voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze Algemene (verkoop)Voorwaarden van toepassing zijn.
2. De in lid 1 bedoelde geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch, behoudens indien en voor zover enig geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort.
3. Op de gebruikelijke handelsafkortingen zijn van toepassing de internationale regels voor de uitlegging van handelstermen (Incoterms 2000) met aanvullingen van de meest recente uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).
4. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fepatex Nederland B.V. niet toegestaan deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te nemen of te gebruiken.
5. Copyright © Alle rechten voorbehouden Fepatex Nederland B.V.2010.